Samenwerking

Hoe is de samenwerking op de Veluwe georganiseerd? Op basis van het netwerkprincipe streven de partijen op de Veluwe naar samenhang, samenwerking en focus.

VeluweAlliantie

De VeluweAlliantie bestaat uit partijen die de ambitie van de VeluweAgenda onderschrijven en een bijdrage willen leveren aan de realisatie van die ambitie. De VeluweAlliantie vergadert zo’n viermaal per jaar en bestaat uit afgevaardigden van Veluwse stakeholders. De VeluweAlliantie heeft de rol van afstemmingsorgaan, begeleidingscommissie, klankbordgroep. De VeluweAlliantie stelt dit Uitvoeringsprogramma vast en zorgt ervoor dat het gerealiseerd kán worden. Het dagelijks bestuur van de VeluweAlliantie wordt uitgevoerd door de VeluweBoard.

VeluweBoard

Uit het midden van de Veluwe Alliantie wordt een VeluweBoard gekozen van tenminste drie personen. Daarnaast benoemt de VeluweAlliantie een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter is tevens ambassadeur van de Veluwe in de regio, Den Haag en Brussel. De board legt verantwoording af aan de VeluweAlliantie. De board is opdrachtgever van het VeluweTeam.

VeluweTeam

Onder de dagelijkse bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VeluweBoard draagt het VeluweTeam bij aan het realiseren van het Uitvoeringsprogramma. Het VeluweTeam vormt de spil tussen de bestuurlijke ambities en de praktische uitvoering. De VeluweAgenda en het Uitvoeringsprogramma zijn daarbij de leidende instrumenten. Het VeluweTeam coördineert, initieert, inspireert, stimuleert, organiseert en ondersteunt de samenwerking aan de gebiedsopgave Veluwe-op-1. Er is periodiek overleg tussen de coördinatoren van de verschillende programma’s of projecten en het VeluweTeam. Het VeluweTeam sluit zich aan bij bestaande Veluwse netwerken (o.a. grondeigenarenoverleg, netwerk ambtenaren Recreatie & Toerisme, erfgoed en cultuur, de verschillende toeristische platforms).

Veluwse netwerken van professionals en vrijwilligers en coalities van welwillenden

  • Initiatiefnemers (professionele of vrijwillige) op de Veluwe zoeken zelf -geholpen door het VeluweTeam- de samenwerking met andere initiatiefnemers in het gebied. Coalities van welwillenden ontstaan doordat initiatiefnemers samen dingen willen bereiken op de Veluwe. De partijen maken afspraken over het project en stemmen dit af met het VeluweTeam. Voorbeelden van deze werkwijze zijn het programma Vitale Vakantieparken, de vernieuwing van het fietsknooppuntennetwerk op de Veluwe en het convenant voor glasvezel op de Veluwe.
  • Netwerken en coalities van welwillenden geven uitvoering aan de projecten. Deze projecten kunnen door middel van ‘hosting worden ondergebracht bij partners van de VeluweAgenda zodat kan worden gewerkt m’et eigen projectorganisatie alsmede eigen budgetten, communicatievormen e.d.
  • Er zijn projecten die niet tot de verantwoordelijkheid van de VeluweAlliantie behoren, maar wel sterk bijdragen aan de ambitie van de VeluweAgenda. Denk aan het Convenant Glasvezel, Beheerplan Natura2000 Veluwe, programma Nationale Parken van Wereldklasse, het programma Vitale Vakantieparken. Deze projecten nemen wij op in het Uitvoerings-programma zodat wij actief kunnen zorgen voor de noodzakelijke afstemming en samenwerking ten behoeve van de noodzakelijke synergie voor alle partijen.
  • Per fase van het project zal de rol van het VeluweTeam veranderen. In de voorbereidende verkennende fase is de rol van het VeluweTeam het grootst. In deze fase moet de coalitie soms nog worden gevormd, de doelen worden bepaald en de strategie en het beoogde resultaat vastgesteld. In de opstartfase van het project heeft het VeluweTeam een centrale richtinggevende regierol terwijl bij de daadwerkelijk start de rol begeleidend is binnen de coalitie. Het VeluweTeam streeft er naar om haar rol zo snel mogelijk te beperken tot ondersteunend door de partners op de Veluwe in hun kracht te brengen. Overigens zal het per project verschillen of en hoe snel deze gewenste rol genomen kan worden.
Advertenties